úterý 30. září 2014

Výroční zpráva za rok 2014/2015

EDUCAnet – gymnázium, střední odborná a základní škola Praha,
s.r.o.
Jírovcovo náměstí 1782, 148 00  Praha 4 - Chodov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLY
za školní rok 2013/2014Úvodní slovo ředitelky a jednatelky
Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy,
dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2013/2014

Tento rok byl pro nás zlomový zejména díky první otevřené třídě základní školy, a to 6. ročníku. Ověřili jsme si, že tento krok byl správný. Děti a jejich rodiče byli spokojení, i když během roku jsme upravovali školní vzdělávací program a „vychytávali mouchy“, které každý začátek provází. Jsme rádi, že další školní rok otevřeme 1. a 6. třídu a budeme pokračovat se třídou sedmou.
  I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Nově jsme se zapojili do řady soutěží a jiných mimoškolních aktivit, naplno se rozběhl program DoFe, byli jsme úspěšní v projektu Comenius, kde jsme se zařadili mezi školy hodné následování. Kromě toho jsme byli vyhodnoceni jako příklad dobré praxe NIDV s našim projektem adaptačního kurzu a projektem prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Zcela výjimečný je náš e-learning, umožňující studovat i žáků s individuálními potřebami.
Výsledky našich maturantů byly velmi dobré, tradičně nejlepší jsme v anglickém jazyce. Našim angličtinářům se daří v rámci 4 hodin angličtiny týdně a 2 hodin konverzace dosahovat výsledků srovnatelných s mezinárodními školami.
 Pedagogický sbor je stálý, přibyla jedna rodilá mluvčí, 1 interní učitelka do 1. třídy a  nová interní vyučující předmětu biologie-zeměpis, která vede i kroužky Mladého vědce. Nejen pro ZŠ jsme tradiční kroužek programování rozšířili a zavádíme i další velmi zajímavé mimoškolní aktivity, jako je CTY online, Objevitelské soboty, přípravné kurzy na VŠ a FCE. Úroveň angličtiny našich žáků má stoupající úroveň a my musíme připravovat i na vyšší typu zkoušek.
Celé druhé pololetí bylo ve znamení přípravy nového ŠVP, který plně reflektuje pokroky v oblasti informačních technologií a nároky na přijímací zkoušky na vysoké školy po celém světě.
V nejbližší době se plánujeme přihlásit do projektu IB maturit, kdy nás čeká náročná (nejen časově, ale i finančně) etapa přípravy.
 Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi.
Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v e-learningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu.
V přízemí naší budovy je již třetím rokem, naše MŠ, která se svou koncepcí řadí do rodiny EDUCAnet, nově i s další MŠ na Kladně.
Velmi nás těší, že ani v době populačně slabších ročníků neklesá zájem žáků o naši školu, ba naopak, do prvního ročníku jsme měli rekordně nejvíce přihlášek. Prošli jsme upgradem certifikace EIS a byli jsme oceněni za náš další rozvoj.   
Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků!

Veronika Bartošová

Úvodní slovo zřizovatele


Management a sbor učitelů pražské střední a základní školy nám, zřizovatelům sítě škol  EDUCAnet činí hodně radosti. Bezvýhradně naplňuje vizi zřizovatelů - provozovat kvalitní školu, která výborně připravuje žáky do života. V příjemném prostřední školy a v kruhu přátelských a plně kvalifikovaných pedagogů, za pomoci moderních digitálních technologií a nejnovějších  didaktických postupů si žáci budují základy a návyky pro své celoživotní vzdělávání potřebné  pro jejich osobni i profesní život. Mnohem méně nežli na jiných školách se zde “memorují” fakta, o to více se hledají souvislosti, nacházejí řešení, učí se tvořivě i kriticky myslet, odvozují se vzorce, tvoří v digitálním prostředí a prezentují se výsledky práce jednotlivců i týmů. Učení musí bavit, žáci musí chodit do školy rádi. Jsem ráda, že dveře má škola  pro všechny zvídavce otevřené.Základní hodnoty vyznávané v síti škol, přijaté všemi pracovníky škol jsou: Nadstandard, komunikace, odlišení, zábava, důvěra, profesionalita.

Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s.

Základní údaje o škole
Název právnické osoby: EDUCAnet – Gymnázium,  střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o
Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00  Praha 4 - Chodov 

Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Střimelická 2495, 141 00 Praha 4

         IČO: 25147846
                                                                   
Ředitel školy:  Mgr. Veronika Bartošová
telefon: 774 073 339
e-mail: : veronika.bartosova@educanet.cz


Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour
telefon: 774 073 338
e-mail: : jakub.pour@educanet.cz


Webové stránky: www.praha.educanet.cz

         Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává:
·         EDUCAnet – Gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o.
·         kapacita: 440 žáků, z toho 125 v dálkovém studiu
·         IZO školy: 110036514
·         IZO ředitelství školy: 600005305


Obory vzdělání, které škola vyučuje:
Kód
název oboru / vzdělávacího programu
cílová kapacita oboru / programu
Poznámka
 
7941K41
Gymnázium
240
denní forma
7941K41
Gymnázium
65
dálková forma
1820M01
Informační technologie
120
denní forma
1820M01
Informační technologie
60
dálková forma
7901C01
Základní škola
75
Denní formaObsah
Úvodní slovo ředitelky školy                                                                     2
Úvodní slovo za zřizovatele                                                                      4
Základní údaje o škole                                                                             5
Auditovaný přehled příjmů a výdajů                                                                  9
Hodnocení činnosti školy:                                                                         12
Komplexní hodnocení ČŠI
Hodnocení učiteli
Hodnocení rodiči
Hodnocení žáky
Hodnocení  evaluačních organizací
Personální složení školy:                                                                                    20
         Učitelé a nepedagogičtí pracovníci
         Školení našich pracovníků
         Žáci po jednotlivých třídách
Žáci oceněni pedagogickou radou                                                           25
Školné a stipendia                                                                                             25
Výuka ve školním roce 2012/2013:                                                                  26
         Harmonogram
         Školní a mimoškolní aktivity
         Seznam volitelných seminářů
Přijímací zkoušky
         Maturitní zkoušky
         Uplatnění absolventů
Poděkování dárcům                                                                                           41
Výhled na školní rok 2014/2015                                                                     41
   Slovo zástupkyně pro ZŠ                                                                                    46
   Slovo managera pro vzdělávání na závěr                                                                     49


Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013


Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013

EDUCAnet PrahaNáklady celkem


13 299 156,38 Kč

z toho
Spotřeba materiálu

450 640,78 Kč

z toho
Učebnice+Učební pomůcky

93 148,99 Kč

z toho
Spotřeba energie

331 370,37 Kč

z toho
Příspěvek na stravování studentů
8 290,00 Kč
z toho
Akce pro studenty

728 796,36 Kč
z toho
Telekomunikace+Internet+Služby SW+HW
247 957,41 Kč
z toho
Nájemné+Služby související
886 753,72 Kč
z toho
Analýzy+Průzkumy+Testy SCIO
2 900,00 Kč

z toho
Mzdové náklady

6 277 235,00 Kč
z toho
Zákonné sociální pojiště
1 758 520,00 Kč
z toho
Zákonné sociální náklady
27 908,00 Kč
z toho
Ostatní daně a poplatky

18 830,00 Kč
z toho
Dary


0,00 Kč

Výnosy celkem


14 398 227,41 Kč
z toho
Dotace z rozpočtu kraje

7 578 000,00 Kč

Školné


4 928 262,60 Kč

Služby


1 008 651,17 Kč

Granty/Projekty

667 848,07 Kč

Ostatní výnosy

214 125,32 Kč

Finanční výnosy

1 340,25 Kč

Hospodářský výsledek - ZISK

1 099 071,03 Kč

Hodnocení činnosti školy
Komplexní hodnocení České školní inspekce
Ve školním roce 2013/2014 neproběhly na naší škole žádné inspekce. Inspekci jsme pozvali na školní rok 2014/2015 kvůli nově otevřené základní škole. V tomto školním roce bude probíhat i inspekce na našich MŠ.

Hodnocení učiteli
"Loňský rok byl pro naší školu opět velmi inovativní. Kromě pořádání řady  dalších seminářů, kurzů a jiných akcí, byla otevřena i základní škola. Zájem starších ročníků o spolupráci s ročníkem základní školy byl překvapivý a jejich symbióza při adaptačním kurzu byla velmi pozitivní a tvůrčí. Mimo to se první ročník gymnázia i IT oboru opět velmi "povedl". Žáci jsou kreativní, aktivní a stala se z nich velmi perspektivní propojená skupina, která perfektně pracuje. Důkazem byla jejich účast  na projektech Think Big School, UNICEF, DoFe a řada dalších.
Po stránce vzdělanostní za loňský rok mohu konstatovat zvednutí úrovně praktických znalostí žáků v předmětu ZSV, kde jejich zájem razantně stoupl a tím i jejich úspěšnost přijetí na vysoké školy humanitních směrů."

Mgr. Veronika Vrtělková
učitelka humanitních předmětů a německého jazyka
předsedkyně předmětové komise humanitních oborů a českého jazyka

„V rámci výuky dějepisu v prvním ročníku IT jsme navštívili 11. 6. 2014  Armádní muzeum Žižkov, kde jsme shlédli expozice o 1SVV, meziválečné období, 2SVV s odborným výkladem.
Dne 25. 6. 2014 jsme se studenty navštívili Památník Terezín, opět s odborným výkladem.
V hodinách španělského jazyka jsme kromě jiného při výuce používali výukovou aplikaci Duolingo, kde se studenti zdokonalovali ve španělském jazyce na bázi angličtiny. Takže si procvičovali oba dva jazyky zároveň.“
 Mgr. Šárka Švábová
učitelka španělského jazyka

„Obecně se ve skupinách chlapců učí lépe, neboť chlapci jsou při pohybových aktivitách iniciativnější. Děvčata zase projevují zájem o skupinové taneční lekce zumby a aerobiku.
Lyžařský výcvik se uskutečnil v březnu 2014 v rakouském Tauplitzu a myslím, že se vydařil.

Ve škole se mi líbí nadšení pro účast v různých sportovních turnajích. Tímto bych chtěla poděkovat studentům všech ročníků, kteří v minulém roce s vervou bojovali v turnaji Poprask (Pohár pražských škol) a v turnaji O pohár ředitele OPEN GATE. Napříč tomu, že našimi soupeři byla družstva z více než třiceti středních škol - některé sportovně zaměřené, neohroženě jsme postoupili až do závěrečných bojů.“


Mgr. Lenka Novotná
Učitelka tělesné výchovy a základů společenských věd
koordinátorka sportovních akcí 

Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. Pomocí
projektu OPPA byla v minulých dvou letech nově vybavena učebna pro přírodní vědy, byla zakoupena celá řada pomůcek pro chemii, biologii a fyziku. V letošním školním roce také skončil dvouletý projekt Comenius s ekologickou tématikou. Vše uvedené přispělo k

většímu zájmu žáků o ekologii a přírodní vědy. Nový přístup k přírodním vědám se také projevil zájmem o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření.

PhDr. Eva Tarabová
Vyučující chemie, biologie a science


Hodnocení žáky

Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 98% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 1% spíše kladně, 1% kladně.
Naši letošní maturanti hodnotili školu. Kompletní hodnocení je k nahlédnutí u ředitelky školy. 99% našich studentů napsalo, že škola splnila jejich očekávání. 21% se dozvědělo o škole z internetu, 7% z výstavy Schola pragensis, 68% od spolužáků ze ZŠ a studentů EDUCAnet Praha, zbytek z novin a internetu.
Přes 80% studentů se rozhodlo pro školu z důvodu e-learningu, přístupu učitelů a kvůli rozšířené výuce jazyků.Hodnocení bylo anonymní, proto není uvedeno, od kterých studentů hodnocení pochází:

Vážená paní ředitelko, vážení učitelé, velice rád bych alespoň touto cestou Vám všem poděkoval za uplynulé 4 roky, kdy jsem měl tu čest se s Vámi všemi potkávat při mém dálkovém studiu. Po celou dobu studia jsem oceňoval Váš optimistický, přátelský a přesto velmi profesionální přístup ke studentům. Nikdy jsem nelitoval, že jsem si vybral tuto školu a bylo mi ctí strávit část života ve Vaší společnosti. S úctou, respektem a poděkováním Pavel. P.S. pokud jsou v textu chyby, tak ať to Vanda raději nečte.Tato škola mi poskytla především možnost naučit se se učit. Vytáhla mě z koloběhu iluzí o tom, že všichni za mnou budou běhat s plenkami v rukou a dala najevo, že když už jsem tady, musím se učit, a ne jenom dělat, že se učím. Byl to jediný systém v mém životě, ve kterém jsem se cítila příjemně a ve kterém veškerá  zpětná  vazba  závisí  na  vás  samých.  Profesoři  dávají  studentům svobodu,  ze  které  plyne  jejich  odpovědnost,  ale  když  student  má  problém  –  vždy  pomůžou.

Samozřejmě, že fungování jakékoliv instituce závisí na vedení a (ve škole) na kolektivu profesorů. Když je rozpor uvnitř kolektivu – nefunguje celá instituce. Na Educanetu jsem viděla, že i když občas nastane nějaký vnitřní konflikt, profesoři jsou natolik profesionální,  že to udrží mezi sebou  a nehází svoje emoce na studenty. Nad školou vísí nimb rozumnosti a adekvátnosti, což znamená, že od ní získáte tolik, kolik jste schopni unést. Jsem vděčná za to, že jsem poznala takové lidí. A.Upřímně, jsem rád,  že mě  vyhodili  z minulé školy. Jít na EDUCAnet  byla nejlepší volba. Za 3 roky  na  této  škole  jsem  se  naučil  víc  než  za  4  roky  na  GJM.  Škola  má  jedinečný  přístup  ke studentům. Příjemné, vtipné a intelektuální hodiny naučí do života. P.


Na Educanetu  jsem strávila  3 roky  a musím říct,  že mi  tato škola  dala mnohem  více  než  jsem čekala.  Oceňuji  hlavně  individuální  přístup  učitelů,  až  na  výjimky se  mi snažili  vyjít  ve  všem vstříc. Navíc je učitelský kolektiv obecně mladý, což se dost pozitivně odráží na fungování školy. Výuka  není  tak  suchá  jako  na  ostatních  školách  a  i  mimo  vyučování  jsme  si  užili nezapomenutelnou  zábavu  na různých  akcích  a  výletech.  Tato škola mi  dala mnohem  více  než jsem čekala, potkala jsem zde úžasné přátele a odnesla si do života určitě cenné zkušenosti. H.Upřímně, na EDUCAnet jsem se dostal v podstatě náhodou. Ukázalo se však, že i náhoda může vést na tu nejlepší možnou  cestu. Poprvé jsem se setkal s tím,  že profesor se nesnaží najít vaše slabé stránky, ale naopak hledá stránky silné, aby je mohl uzpůsobit studiu a rozvíjet je. Také bych nikdy nevěřil, že učitelé se mohou zajímat i o jiné věci, než jen o naše studijní výsledky. Že by se mohli starat i o to, jak se máme a co děláme v našem nestudijním životě, a že bych někdy mohl za vyučujícím  přijít s  osobním  problémem  a  našel  porozumění  a  oporu.  Nebo  že  bych  mohl  díky škole  za  4  roky  procestovat  větší  kus světa,  než spousta  lidí stihne  za  celý  život. Jako  každý student jsem měl i předměty, které mě nebavily a nešly mi, ale společné úsilí mé a vyučujícího, který si to uvědomoval, mi pomohlo je překonat. Nejsme škola, jsme rodina! T.
Hodnocení rodičů
Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 96% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 3% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, procentuální hodnocení, konzultace a příjemné prostředí.

Hodnocení evaluačních organizací
Ve škole proběhlo opakované hodnocení klimatu školy prostřednictvím projektu Cesta ke kvalitě. Došlo k výraznému zlepšení komunikace se žáky s IVP, a to po zavedení opatření, kdy žák s IVP má smlouvu s každým jednotlivým vyučujícím.
Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem B – spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků.
Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti:
- moderní www prezentace s pokročilými prvky; e-learning
- vzdělávací kurzy pro veřejnost
- pokračuje nárůst celkového počtu studentů
- bohatá mezinárodní projektová činnost (Comenius, Erasmus plus, DofE, Unicef, Škola 7,
OPPA)
- partnerská spolupráce s více než 10 středními školami
- ve škole studuje 63 zahraničních studentů
- široká nabídka výuky cizích jazyků (anglický, německý, španělský, francouzský, ruský,
latinský)
- kvalifikovanost pedagogického sboru je 95%
- v pedagogickém sboru působí 1 zahraniční lektor
- škola získala 3 zahraniční ocenění instituce
- instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů (OPPA program)
- investice do rekonstrukcí a materiálně technického vybavení 1 200 000 Kč
- zajímavé kulturní, sportovní, volnočasové a jiné aktivity
- kvalitní PR aktivity


Personální složení školy ve školním roce 2013/2014
Učitelé, nepedagogičtí pracovníci

Vedení školy:
ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová
statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour
zástupkyně pro ZŠ: Mgr. Vanda Müllerová
asistentka školy, marketing: Lucie Pourová
Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Lucie Pourová (SŠ sociální správní činnost),  Mgr. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Německý jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Mgr. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Mgr.Irena Horváthová (PEDF UK Bratislava, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Mgr. Lenka Novotná  (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektově orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programové vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Eva Červeňáková (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Hana Vosátková (AMU – dramatická výchova, JASPEX)
Nepadagogičtí pracovníci školy:
Helena Loudová - provoz a technické zázemí
Michael Pour - provoz a technické zázemí

Školení našich pracovníků
Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 35 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití iPad ve výuce. Nově přibyla i různá školení od společnosti APLA, jak pracovat s dětmi s autismem. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod.
Naopak naši vyučující, ať již PhDr. Tarabová nebo Mgr. Kazda přednáší na pedagogických fakultách didaktiku. Kromě toho přednáší řada našich vyučujících o moderních informačních technologiích ve školách, např. na Google Summit v ISP nebo na Apple Summit v Brně, Ostravě apod. Již tradičně přednáší Mgr. Bartošová o novinkách při práci s dětmi s SPU, o syndromu týraných dětí a o prevenci předčasných odchodů žáků ze studia.Studenti (uvedeni ti, u nichž je souhlas s uveřejněním jména)
Denní studium
6. třída základní školy
Tony Aliaj, Václav Černohorský, Lani Nowak, Stanislava Kozlova, Jaroslav Groulík, Timur Vagabov, Jakub Liška, Eliáš Gill

1.ročník gymnázia
Wayne Aarts, Samuel Beniak, Alexandr Beňo, Kateřina Brožová, Filip Richard Brunclík, Aneta Fialová, Adam Jančík, Sergei Metelin, Radovan Opočenský, Marek Proche, Oliver Pulda, Petra Šnajberková

2.ročník gymnázia

Michal Žingor, Jan Weinfurt, Roman Vojta, Erikh Vagner, Roman Štefka, Barbora Němečková, Linda Nachtigalová, Tuguldur Munkhtuvshing, Daniel Maňák, Petr Macák, Jan Havel, Tomáš Bakule

3.ročník gymnázia
Ondřej Dušek, Martin Fojtek, Matouš Chaloupka, Kristina Ikonnikova, Imer Nevenka, Kateřina Jindrová, Jana Mallatová, Boris Mlynarčík, Andrei Nazarov, Michal Nejedlý, Daniela Pešková, Elizaveta Poludnitsyna, Tereza Prošková, Tomáš Ricciardi, Petr Sklenář, Elisey Sviridov, Thui Dao Linh Thi, Aleš Trunc, Jakub Vráblík
4.ročník gymnázia
Vojtěch Auda, Pavel Baxa, Denisa Bendová, Jan Brenk, Tereza Havlová, Adéla Jarošová, Hana Karmazínová, Sněžana Marková, Martin Maskaluk, Václav Rambousek, Maria Onoeva, Anna Portnyagina, Kristina Schicková, Daniel Truhlář, Roman Tuzhilkin, Tomáš Zelenka, Kristian Andráško, Kryštof Fric, Michaela Mráčková, Alena Poletínová, Jakub Ryšánek, Michael Urban, Michal Vokner, Michaela Maříková, Adama Zvada

1.ročník Informační technologie
Filip Abdul, Michael Balabán, Jakub Horák, David Hřebíček, Lukáš Jozíf, František Musil, Filip Pikous, Maksym Semkovych, Jan Srb, Jiří Šebelík


2. ročník Informační technologie
Pavel Trávníček, Roman Kyrych, Adam Březík, Matěj Čermák, Jakub Janoušek


3. ročník Informační technologie
Olga Andrusenko, Filip Drbohlav, Karel Kabát, Adam Křemenák, Lean Le Anh Tuan Manh, Evžen Novák, Matěj Vančura

4. ročník Informační technologie
Petr Švec, Barbora Novotná, Jakub Takáč, Jan Šmolík, Jakub Malý, Vladimír Martinovský, Vladislav Svoboda, Jaroslav Šusta, Roman Hul, Antonín Valter

Dálkové studium – gymnázium a Informační technologie – jména neuvádíme na žádost žáků

Studenti ocenění pedagogickou radou
Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky
Jan Šmolík – příkladné školní výsledky
František Musil – příkladné školní výsledky
Marek Proche - příkladné školní výsledky
Petra Šnajberková - příkladné školní výsledky
Richard Brunclík - příkladné školní výsledky
Sára Brandová - příkladné školní výsledky
Roman Tuzhilkin - příkladné školní výsledky
Stanislava Kozlova - příkladné školní výsledky
Matěj Čermák - příkladné školní výsledky

Školné a stipendia
Ve školním roce 2013/2014 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 27000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve dvanácti  případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení iPad  pro nově příchozí žáky.


Výuka ve školním roce 2013/2014
Harmonogram školního roku 2013/2014
po celý školní rok dny otevřených dveří
do 31.8.2013                         opravné zkoušky
2.9.2013                                9,00 zahájení školního roku
2.9. – 6.9. 2013                    adaptační kurz – 6. třída a 1.r.SŠ
2.9. – 6.9. 2013                    společčást písemných maturitních zkoušek, svozová škola
9.9.2013                                rozřazovací test ANJ – 1. ročník
11.9.2013, 9,00                     písemná část profilové maturitní zkoušky – matematika
11.9.2013, 13,00                            písemná část profilové maturitní zkoušky – zeměpis
16.9. – 25.9.2013                           ústní zkoušky státní a profilové maturitní zkoušky
do 15.9.2013                          žádosti o uvolnění z TEV a o IVP (pozor u IVP stanoven administrativní poplatek)
13.9-15.9.2013                     konzultace dálkového studia
28.9.2012                              státní svátek
do 30.9.2013                         uzavření prodloužené klasifikace
30.9.-11.10.2013                           zájezd do Kanady
18.10.-20.10.2013               konzultace dálkového studia
28.10.2013                                    státní svátek
29.10-30.10.2013                podzimní prázdniny
11.10.-15.10.2013               staňte se vysokoškolákem – 4. ročníky
15.11.2013                  podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2013
do 15.11.2013     odevzdání návrhu na maturitní práce a návrhů na praxi – IT 4. ročníky
15.11. – 17.11.2013konzultace dálkového studia
20.11.2013         14,30                  pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči
13.12.-15.12.2013       konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia
9.12 – 20.12.2013                praxe 4.ročníky IT
21.12. – 5.1.2014                 vánoční prázdniny
10.1.2014                    uzavření absence k doklasifikacím u denního studia
13.1.-24.1.2014          pololetní zkoušky žáků s IVP
13.1.-24.1.2014          doklasifikační zkoušky denního studia
24.-26.1.2014             uzavírání klasifikace a doklasifikace u dálkového studia
28.1.2014                    14,30 pololetní pedagogická rada
30.1.2014                    9,00 vydání vysvědčení
31.1.2014                    pololetní prázdniny
14.2.-16.2.2014          konzultace dálkového studia
17.2. – 21.2.2014                 jarní prázdniny
do 14.3.2014               podání přihlášek na denní studium
do 20.3.2014                podání přihlášek na dálkové studium
21.3.-23.3.2014           konzultace dálkového studia, uzavření absence pro doklasifikace dálkového studia 4. ročníků
11.4. – 13.4.2014                   uzavírání klasifikace  u 4. ročníků dálkového studia, konzultace dálkového studia
15.4.2014                               14,30 čtvrtletní pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči
12.4.2014                              uzavření absence 4. ročníků denního studia
do 12.4.2014                         odevzdání návrhů na praxi – 2. a 3. ročníky IT
14.4.-25.4.2014                    pololetní zkoušky žáků 4. ročníků s IVP
14.4. – 25.4.2014                   doklasifikační zkoušky denního i dálkového studia 4. ročníků
17.4.-18.4.2014                    velikonoční prázdniny
21.4.2014                              státní svátek
22.4.2014                              9,00 profilová písemná práce z matematiky
22.4.2014                              13,00 profilová písemná práce ze zeměpisu
23.4.2014                              13,00 1. kolo 1.termín přijímacích zkoušek
25.4.2014                              13,00 1. kolo 2. termín přijímacích zkoušek
do 25.4.2014                          odevzdání maturitní práce tištěná a elektronická podoba – 4. ročníky IT
28.4.2014                               14,30 pedagogická rada 4. ročníků denního a dálkového studia
30.4.2014                              12,00 2. kolo přijímacích zkoušek
30.4.2014                                   15,00 vydání vysvědčení 4.ročníků denního a dálkového          studia
1.5.2013                                státní svátek
2.5.2013                       ředitelské volno
2.5. – 9.5.2014            plánované písemné zkoušky společčásti maturitní zkoušky
5.5. – 7.5.2014            projektový týden – pracujeme s iPad 2
8.5.2014                       státní svátek
9.5.2014                       ředitelské volno
do 9.5.2014                            předání posudků na maturitní práce 4. ročníků IT
12.5.2014                     13,00 2. kolo přijímacích zkoušek
12.5. -16.5. 2014                  přípravný týden na ústní maturitní zkoušky
16.5.2014                     10,00 3. kolo přijímacích zkoušek
16.5. – 18.5.2014         konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia
19.5. – 23.5.2014                 ústní zkoušky maturitní zkoušky – gymnázium
26.5. – 30.5.2014                 ústní zkoušky maturitní zkoušky – informační technologie
19.5. – 30.5.2014                 praxe 2. a 3. ročníků IT
6.6.2014                       uzavření absence k doklasifikacím u denního studia
6.6.-8.6.2014               uzavírání klasifikace dálkového studia
9.6.-20.6.2014            pololetní zkoušky žáků s IVP
9.6. – 20.6.2014          doklasifikační zkoušky denního i dálkového studia
do 20.6.2014                přihlášky k maturitní zkoušce – podzim 2013
23.6.2014                    14,30 pedagogická rada
23.6. -26.6.2014                   projektový týden
27.6.2014                     9,30 vydání vysvědčení
28.6.-31.8.2014          hlavní prázdniny

Školní a mimoškolní aktivity

Projekt Vltava - žáci více tříd oborů Gymnázia i Informační technologie se vydali měřit kvalitu
vody ve Vltavě.
Kroužek programování pro 6. třídu
Sportovní den - učitelé a žáci se zúčastnili několika sportovních dnů, zahráli si míčové hry, zkusili orientační běh, cyklovýlet a další.
Filmový festival Jeden svět - žáci shlédli v rámci tohoto festivalu několik filmů, na které navazovaly besedy se zajímavými lidmi.
Think Big – veliká mezinárodní akce, zaměřená na projektové vyučování a myšlení v souvislostech.
Maturitní ples - v dubnu se konal maturitní ples v prostorách KD na Vinohradech. Odcházející maturanti připravili perfektně skvělý program, zakončený půlnočním představením.
Rudolfinum - návštěvy památek patří ke stálým programům naší školy, celoroční vstupenka do Rudolfina je jen příkladem takové akce.
Studenti čtou a píší noviny - naši žáci se již tradičně zapojují aktivně do tohoto projektu.
Chemický jarmark – návštěva jarmarku na VŠCHT
Anglické divadlo – návštěvy anglických představení
Přednáška o tvoření prezentací - žáci gymnázia se učili nejen správně tvořit prezentace, ale i prezentovat sebe.
Praxe pro žáky IT - v rámci praxe se dostali naši žáci oboru Informační technologie do řady velmi zajímavých firem.
IT soutěž – naši žáci se výborně umístili v celostátní soutěži.
Seminář o národně srovnávacích zkouškách – v rámci kariérového poradenství
Přednáška o studijních pobytech v Kanadě – nabídky výměnných pobytů a studia v zahraničí
Exkurze Řež – v rámci OPPA projektu
Hraní s iPady – seznámení se zajímavými aplikacemi pro výuku
Kurz Rychlého čtení – zejména velmi využitelné pro budoucí studenty VŠ
Studentské volby – v rámci ZSV, včetně analýzy různých politických systémů
Filosofická soutěž – v rámci projektu MŠMT
Manažerská hra – o začátcích podnikatelů
Přednáška o vysokých školách – souhrnná přednáška pro 4. ročníky o možnostech dalšího studia
Prevence sociálně patologických jevůsoubor přednášek o drogách, kouření a šikaně
Přednášky o finanční gramotnosti – v rámci projektu Studenti učí studenty
Projektový týden – pracujeme s iPady – natáčení videí, tvorba prezentací
Adaptační kurz - pětidenní škola v přírodě se zajímavými teambuildingovými aktivitami, naukovými akcemi a dalšími zajímavostmi.
Dotkni se pravěku – zajímavý projekt pro 6. třídu
Bubnování – akce pro rodiče a děti ze ZŠ
Peníze nebo život – finanční gramotnost pro 6. třídy
Předvánoční trhy Budyšín
Zábavná chemie

Den UNICEF – propojení MŠ, ZŠ a SŠ při výrobě mýdel a osvětě na podporu dětí ze zaostalých zemí
Zájezd studentů do partnerské školy v Montrealu – nevšední zážitek!!!!!!
Matematická olympiáda KLOKAN
Farma zvířat – akce pro 6. třídu
Neviditelná výstava
Přednáška VŠE na téma Tržní mechanismus
Juniorské manažerské dovednosti
Výlet do Tropical Islandu
Armádní muzeum Žižkov
Příprava na Test First certificate in english – pro děti ze ZŠ
Divadlo – Orwell 1984
Cyklus přednášek na VŠ dle výběru studentů aneb Staň se na týden vysokoškolákem
Den vědy VŠE
Khanova Akademie – aneb o tvorbě videí a mimoškolním vzdělávání
Projekt Comenius– v rámci projektu Viribus Unitis navštívili pedagogové a žáci Polsko, Finsko a Maďarsko
Moderní chemie - studenti VŠCHT předvedli řadu zajímavých pokusů s různými látkami. Studenti viděli a slyšeli přeměny různých podob energií
Recyklohraní
Biologické akce - mezi jinými návštěva ZOO
Příprava na certifikáty z anglického jazyka
Kroužek programování – žáci ZŠ a žáci z oboru Gymnázia měli možnost naučit se základům programování v jazyce JAVA.
Florbalové turnaje
Cross Cup
Divadelní večery - naši žáci navštěvovali v rámci předplatného v průběhu celého roku zajímavá divadelní představení
Lyžařský výcvik
Školní knihovnička - neoficiální knihovna posbíraná z darů
Práce na udržitelnosti projektu OPPA – Inovace přírodních věd
Výtvarné soutěže
Školní půjčovna výukových CD
Turnaj ve fotbalu
Návštěva učitelů ze zahraničí – naši školu navštívili jako příklad dobré praxe učitelé z zahraničních středních škol, např. z Ukrajiny
Práce výchovného poradce  - kromě specializované práce se zaměřením na tvorbu individuálních plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky mimořádně nadané, se výchovná poradkyně svědomitě starala o veškeré školní i mimoškolní problémy našich žáků, dále pak o kariérové poradenství, prevenci sociálně patologických jevů (spolu s preventistou), pomáhala plánovat akce školy, zejména pak adaptační kurzy.
Učební plány
Učební plány jsou součástí přílohy.

Přehled volitelných seminářů
Naši žáci měli na výběr z řady volitelných seminářů - Anglická konverzace, Literární seminář, Science, Anglická historie v anglickém jazyce, Anglická literatura v anglickém jazyce, Matematický seminář, Psychologický seminář, History, Sazba technického textu, Objektově orientované programování a další.

Přijímací zkoušky
V rámci přijímacího řízení hodnotíme prospěch z posledních tří pololetí na základní škole.
 Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci základní školy, kteří:
 Zájemci o obor gymnázium: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,60
Zájemci o obor Informační technologie: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,80
 (Případná trojka na vysvědčení není překážkou pro splnění těchto pravidel.)
 Žáci s vyšším studijním průměrem mohou být přijati na základě přijímacího pohovoru, ve kterém jasně prokáží zájem o zvolený obor a důvody, pro které by měli být přijati.
 Uchazeči o dálkové studium gymnaziálního oboru jsou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek.
 Jak vyplývá z uvedeného, uchazeče o studium zbytečně nestresujeme. Jsme si totiž vědomi toho, že počet bodů v testech z matematiky a českého jazyka je často ovlivněn momentální formou, nervozitou z cizího prostředí a dalšími faktory, které nevypovídají o jejich studijních schopnostech.
V prvním kole přijímacího řízení bylo 25 přihlášených, z toho 15 bylo přijato na základě vypsaných kritérií bez přijímacích zkoušek. 10 žáků konalo přijímací zkoušku. Přijato bylo 25 žáků, z toho 8 do oboru Informační technologie a 17 do oboru Gymnázium..

Maturitní zkoušky
Co se týče maturitních zkoušek, musíme vyjádřit naši spokojenost s výsledky. Když si představíme, že řada žáků k nám přišla s minimálními znalostmi anglického jazyka a odmaturovali na 91%, je to krásný výsledek. A dařilo se dobře i v ostatních předmětech. Velmi nás těší i rozmanitost předmětů, kterou si žáci vybírali, dle svého zájmu o další studium na vysokých školách.
Jsme i velmi spokojeni s letošní úrovní maturitních prací z informatiky u oboru Informační technologie.
K nejlepším maturantům patřili Jan Brenk, Tereza Havlová, Hana Karmazínová, Kristina Schicková, Roman Tuzhilkin, Tomáš Zelenka, Sára Brandová, I.W., Jan Šmolík,  kteří měli samé jedničky či vyznamenání.


Uplatnění našich absolventů
Pavel Baxa – ČVUT, FIT
Denisa Bendová – VŠE, národohospodářská fak.
Jan Brenk – stipendium na studium v USA
Tereza Havlová – stipendium na studium v USA
Adéla Jarošová – Polytechnická univerzita Liberec
Snežana Marková – VŠE
Martin Maskaluk – ČZU
Václav Rambousek – Vysoká škola Škoda Auto Mladá Boleslav
Maria Onoeva – fak. Humanitních studií
Daniel Truhlář – stipendium na studium v USA
Roman Tuzhilkin – VŠCHT
Tomáš Zelenka – VŠE, podnikohospodářská fakulta
Hana Karmazínová – přípravný kurz v zahraničí
Anna Portniagina – FF UK
Kristina Schicková – FF UK
Vojtěch Auda – FTVS
Sára Brandová – 1.LK UK
Jan Šmolík – ČVUT FIT
Adam Zvada – ČVUT FIT
Ostatní absolventi IT oboru – práce v IT firmách
Kristian Andráško – ČZU

Poděkování dárcům
Chtěli bychom mnohokrát poděkovat následujícím dárcům, bez nichž bychom nemohli naši školu dále rozvíjet. Jelikož bylo letos mnoho  dárců, zejména z řad rodičů, kteří přispěli na maturitní ples a pomůcky do školy, dovoluji si tímto poděkovat všem najednou.

Plány na školní rok 2014/2015
Mezi nejvýznamnější momenty školního roku 2014/2015 bude patřit další rozvoj základní školy a příprava nové budovy.
Mezi další důležité akce budou patřit projektové týdny, praxe studentů IT ve významných firmách, využívání dalších moderních technologií.
Na gymnáziu se budeme i nadále soustředit na metodu převrácené výuky a na propojení vzdělávání a výchovy sebevědomých, ambiciózních, uvědomělých a empatických jedinců, kterými naši žáci zatím naštěstí jsou, a budeme zavádět a evaluovat nové ŠVP.
Od září 2012 u nás funguje i mateřská školka s výukou anglického jazyka.

Harmonogram školního roku 2014/2015:

po celý školní rok dny otevřených dveří
do 29.8.2014                opravné zkoušky
1.9.2014                      9,00 zahájení školního roku
3.9. – 6.9. 2014          adaptační kurz – 6. třída a 1.r.SŠ
1.9. – 9.9. 2014          společčást písemných maturitních zkoušek, svozová škola
10.9.2014, 9,00           písemná část profilové maturitní zkoušky – matematika
10.9.2014, 13,00                  písemná část profilové maturitní zkoušky – zeměpis
15.9. – 19.9.2014                 ústní zkoušky státní a profilové maturitní zkoušky
do 15.9.2014               žádosti o uvolnění z TEV a o IVP (pozor u IVP stanoven administrativní poplatek)
12.9-14.9.2014           konzultace dálkového studia
do 30.9.2014                uzavření prodloužené klasifikace
17.10.-19.10.2014      konzultace dálkového studia
27.10.2014                           podzimní prázdniny
28.10.2014                           státní svátek
29.10. 2014                          podzimní prázdniny
15.11.2014                           podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2014
do 15.11.2014             odevzdání návrhu na maturitní práce a návrhů na praxi – IT 4. ročníky
17.11.2014                           státní svátek
21. – 23.11.2014                  konzultace dálkového studia
25.11.2014         14,30                  pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči
12.12.-14.12.2014      konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia
8.12 – 19.12.2014                praxe 4.ročníky IT
22.12. – 2.1.2015                 vánoční prázdniny
9.1.2015                      uzavření absence k doklasifikacím u denního studia
12.1.-23.1.2015          pololetní zkoušky žáků s IVP
12.1.-23.1.2015 doklasifikační zkoušky denního studia
23.-25.1.2015    uzavírání klasifikace a doklasifikace u dálkového studia
27.1.2015           14,30 pololetní pedagogická rada
29.1.2015           9,00 vydání vysvědčení
30.1.2015           pololetní prázdniny
13.2.-15.2.2015 konzultace dálkového studia
23.2. – 1.3.2015 jarní prázdniny
do 13.3.2015                podání přihlášek na denní studium
do 20.3.2015                podání přihlášek na dálkové studium
20.3.-22.3.2015 konzultace dálkového studia, uzavření absence pro doklasifikace dálkového studia 4. Ročníků
2.4-3.4.2015      velikonoční prázdniny
6.4.2015    státní svátek
10.4. – 12.4.2015        uzavírání klasifikace  u 4. ročníků dálkového studia, konzultace dálkového studia
14.4.2015           14,30 čtvrtletní pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči
10.4.2015           uzavření absence 4. ročníků denního studia
do 10.4.2015                odevzdání návrhů na praxi – 2. a 3. ročníky IT
14.4.2015           14,30 čtvrtletní pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči
13.4.-24.4.2015 pololetní zkoušky žáků 4. ročníků s IVP
13.4. – 24.4.2015        doklasifikační zkoušky denního i dálkového studia 4. ročníků
21.4.2015           9,00 profilová písemná práce z matematiky
21.4.2015           13,00 profilová písemná práce ze zeměpisu
20.4.2015           13,00 1. kolo 1.termín přijímacích zkoušek
23.4.2015           13,00 1. kolo 2. termín přijímacích zkoušek
do 24.4.2015                odevzdání maturitní práce tištěná a elektronická podoba – 4. ročníky IT
27.4.2015  14,30         pedagogická rada 4. ročníků denního a dálkového studia
30.4.2015  12,00         2. kolo přijímacích zkoušek
30.4.2015  15,00         vydání vysvědčení 4.ročníků denního a dálkového studia
1.5.2015                       státní svátek
4.5. – 15.5.2015          plánované písemné zkoušky společčásti maturitní zkoušky
4.5. – 7.5.2015            projektový týden – pracujeme s iPad 2
8.5.2015                       státní svátek
do 7.5.2015                            předání posudků na maturitní práce 4. ročníků IT
12.5.2015  13,00         2. kolo přijímacích zkoušek
11.5. -15.5. 2015                  přípravný týden na ústní maturitní zkoušky
18.5.2015  10,00         3. kolo přijímacích zkoušek
15.5. – 17.5.2015                 konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia
18.5. – 22.5.2015                 ústní zkoušky maturitní zkoušky – gymnázium
25.5. – 29.5.2015                 ústní zkoušky maturitní zkoušky – informační technologie
18.5. – 29.5.2015                 praxe 2. a 3. ročníků IT
5.6.2015                       uzavření absence k doklasifikacím u denního studia
5.6.-7.6.2015               uzavírání klasifikace dálkového studia
8.6.-19.6.2015            pololetní zkoušky žáků s IVP
8.6. – 19.6.2015 doklasifikační zkoušky denního i dálkového studia
do 19.6.2015                přihlášky k maturitní zkoušce – podzim 2014
22.6.2015           14,30 pedagogická rada
22.6. -25.6.2015          projektový týden
26.6.2015  9,30 vydání vysvědčení
29.-30.6.2015    ředitelské volno
1.7.-31.8.2015   hlavní prázdninyMaturitní zkoušky 2015 – nejasné, bude doplněno, až dojde k novelizaci vyhlášky
v době ústních maturitních zkoušek jaro 2015 bude 14denní praxe 2. a 3. ročníků IT
Bude doplněn termín maturitního plesu, po maturitním plese bude ředitelské volno.

Slovo zástupkyně pro ZŠ

Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy,
dovolte mi zhodnotit první školní rok nově zřízené základní školy EDUCAnet Praha.

Základní škola EDUCAnet Praha byla zřízena jako základní škola s rozšířenou výukou angličtiny a s výukou některých předmětů v angličtině. Doplňuje vzdělávací koncept, který je založen na propojení třístupňového vzdělávání a nabízí tak žákům studium od mateřské školy až po maturitu.

Základní škola EDUCAnet je koncipována jako malá škola rodinného typu, kde se všichni známe, víme o sobě, pomáháme si. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli i otevírat ročníky postupně. Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena šestá třída. Pro školní rok 2014/2015 se otevírá první a šestá třída. Maximální počet dětí ve třídě je 16. Tento počet nebyl nikdy překročen, protože by to odporovalo našim zásadám a přístupu ke vzdělávání.  

Žáci, kteří absolvují naši základní školu, budou připraveni studovat na navazujícím všeobecném gymnáziu s výukou některých předmětů v angličtině, či na oboru IT. Klademe si za cíl nejen spojit českou výuku s metodami zahraničními, ale také připravit žáky na studium v jiném než mateřském jazyce. To vše tak, aby byla rozvíjena celá osobnost žáků. Žáci jsou během hodin vedeni ke kooperaci se spolužáky, k práci s moderními technologiemi (6. třída sídlí v učebně Samsung), k sebeprezentaci, k prezentaci své práce.

Součástí výuky jsou adaptační a sportovní kurzy, nejrůznější projekty (Egyptský den, Den arabské vzdělanosti atd.), sportovní soutěže, metodicky preventivní přednášky (Den UNICEF, národnostní představení), návštěvy divadel a kin atd. Samozřejmostí je spolupráce se zahraničními školami – např. výměnný výjezd do Kanady, kde máme partnerskou školu.
Během školního roku (6. 2. 2014 a 19. 3. 2014) proběhl zápis do budoucího první třídy (pro školní rok 2014/2015) – zápisu se účastnila paní psycholožka Zikmundová, která hodnotila školní připravenost, dále vyučující anglického jazyka Mgr. Barbora Bryndová, která hodnotila úroveň anglického jazyka a Mgr. Vanda Müllerová.

V průběhu dubna a května roku 2014 probíhaly také pohovory s budoucími žáky šesté třídy. Zjišťována byla úroveň anglického jazyka, matematické a jazykové schopnosti.

Velmi nás těší, že o naši základní školu je velký zájem a že naplňujeme vzdělávací vize, které nejsou ve státním školství samozřejmé. Také jsme pyšní na to, že nabízíme a budeme nabízet prospěchová a sociální stipendia, které tak umožňují u nás studovat žákům, kteří by jinak na tento druh vzdělání finančně nedosáhli.

Školní výuka je dále doplněna o fungující školní družinu, kterou vede speciální pedagožka Wanda Holejšovká, v nabídce je také celá řada volnočasových aktivit – orientační běh, vědecké kroužky, počítačové kroužky, výuka klavíru, sportík aj. Pro budoucí žáky naší školy připravujeme během školního roku několik neformálních setkání – setkávání na Petříně, vánoční jarmarky, dny otevřených dveří aj.

Věřím, že se nám i v dalším školním roce bude dařit naplňovat motto naší školy -  nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra – profesionalita.
Jakub Pour
Manažer pro vzdělávání
Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi zhodnotit výsledky naší práce ve školním roce 2013/14.
Podařilo se nám navázat spolupráci s 15 základními školami, které se aktivně zapojili do projektu „staň se středoškolákem na zkoušku“, v rámci kterého navštívilo naši školu přes 250 žáků 8. a 9. tříd základních škol v Praze. Tento projekt byl hodnocen všemi stranami jako velmi kvalitní a přínosný pro žáky základních škol, kteří si vybírají budoucí střední školu. Naše škola pokračovala v projektu „Hygienické návyky žáků základních škol“, kdy PhDr. Eva Tarabová učila žáky správnému mytí rukou dle norem Evropské Unie a vytvořila tak preventivní program proti šíření žloutenky typu A. V rámci mezinárodních projektů byl ukončen projekt Comenius – Partnerství škol, který trval 2 roky a díky našim studentům a partnerům vzniklo několik mezinárodně uznávaných projektových výstupů. Škola se aktivně zapojila do nově vypsaného projektu ERASMUS + a získala dotaci na mezinárodní vzdělávání učitelů v hodnotě 18 tis. euro
Pro školní rok 2014/15 připravuje nový projekt s názvem „Dotkni se vysněné profese“, kdy žáci základních škol poznají v rámci profilovaného studia naší školy, jaké to je být např. vědcem, spisovatelem, chemikem, lékaře atd. V rámci zmodernizovaného profilovaného studia došlo v létě ke kompletnímu předělání vzdělávacího programu tak, aby naprosto vyhovoval trhu práce a uplatnění našich absolventů v praxi.
Závěrem mi dovolte popřát všem hodně sil v novém školním roce 2014/15


 Žádné komentáře:

Okomentovat